سامانه دریافت شناسه پرداخت دانشگاه های علمی کاربردی خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

درج اشتباه شماره دانشجویی و اخذ شناسه غلط و واریز ، بمنزله عدم پرداخت است !

دانشجویان ورودی پس از سال 1390 می بایست شماره دانشجویی خویش را مطابق سامانه سجاد وارد نمایند !
شماره دانشجویی: